Publications in Peer Reviewed SCI Journals

Publons | Invited Talks | Book Chapters | Main Publications | PDFs

 1. Hydrocarbon Species on the Cu(111) Surface Studied with a Neural Network Potential
  Sen Xu, Liling Wu, Yi Fan, Yufeng Liu, Xiongzhi Zeng,* and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2024, accepted. [DOI]
 1. Computational Design of Inorganic Solid-State Electrolyte Materials for Lithium-Ion Batteries
  Jiale Ma and Zhenyu Li*
  Accounts of Materials Research 2024, accepted. [DOI]
 1. Transient Photoinduced Pb2+ Disproportionation for Exciton Self-Trapping and Broadband Emission in Low-Dimensional Lead Halide Perovskites
  Yao Zhang, Leilei Zhu, Zhaoxia Yang, Weijian Tao, Zeng Chen, Tianjing Li, Haixin Lei, Congzhou Li, Lin Wang, Wenming Tian, Zhenyu Li,* Honghui Shang*, and Haiming Zhu*
  Journal of the American Chemical Society 2024, 146, 7831-7838. [DOI]
 1. Perturbative variational quantum algorithms for material simulations
  Jie Liu,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Electronic Structure 2024, 6, 015007. [DOI]
 1. Coverage- and Temperature-Dependent Adsorption of Phenol on the ZnO(10-10) Surface
  Dandan Zhou, Youxi Wang, Dan Wang, Qingqing Wang, Xiaolin Tan, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  The Journal of Physical Chemistry C 2024, 128, 1685-1693. [DOI]
 1. First-principles investigation of photovoltaic material based on lanthanide metals
  Aigerim Omirzak, Youxi Wang, Xinbo Ma, and Zhenyu Li*
  Computational Materials Science 2024, 233, 112773. [DOI]
 1. Design of High-Performance Photovoltaic Materials via Codoping of Cs2AgPdX5 (X = Cl, Br)
  Wenkang Su and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127, 24523-24531. [DOI]
 1. First-Principles Analysis of the Raman Spectra of 2D Material YbOCl
  Leilei Zhu, Xiongzhi Zeng, Honghui Shang,* and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127,23359-23369. [DOI]
 1. Quantum Neural Network Inspired Hardware Adaptable Ansatz for Efficient Quantum Simulation of Chemical Systems
  Xiongzhi Zeng, Yi Fan, Jie Liu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Theory and Computation 2023, 19, 8587-8597. [DOI]
 1. Intrinsic defects in B-site columnar-ordered halide double perovskites Cs2AgPdBr5
  Wenjun Chu, Xinbo Ma, and Zhenyu Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2023, 25, 33169-33174. [DOI]
 1. Ideal Vacuum-Based Efficient and High-Throughput Computational Screening of Type II Heterojunctions
  Ling Hua and Zhenyu Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15, 57760-57768. [DOI]
 1. Circuit-Depth Reduction of Unitary-Coupled-Cluster Ansatz by Energy Sorting
  Yi Fan, Changsu Cao, Xusheng Xu, Zhenyu Li, Dingshun Lv*, and Man-Hong Yung*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14, 9596-9603. [DOI]
 1. A cost-effective, ionically conductive and compressible oxychloride solid-state electrolyte for stable all-solid-state lithium-based batteries
  Lv Hu, Jinzhu Wang, Kai Wang, Zhenqi Gu, Zhiwei Xi, Hui Li, Fang Chen, Youxi Wang, Zhenyu Li, Cheng Ma*
  Nature Communications 2023, 14, 3807. [DOI]
 1. Accurate and efficient calculations of Hellmann–Feynman forces for quantum computation
  Juntao Lai, Yi Fan, Qiang Fu,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  The Journal of Chemical Physics 2023, 159, 114113. [DOI]
 1. Near-Neighbor Electron Orbital Coupling Effect of Single-Atomic-Layer Au Cluster Intercalated Bilayer 2H-TaS2 for Surface Enhanced Raman Scattering Sensing
  Shirui Weng, Wenjun Chu, Huaze Zhu, Junxiang Li, Ronglu Dong, Rui Niu, Jun Yang, Changjin Zhang, Zhenyu Li, and Liangbao Yang*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14, 8477-8484. [DOI]
 1. Quantum Circuit Matrix Product State Ansatz for Large-Scale Simulations of Molecules
  Yi Fan, Jie Liu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Theory and Computation 2023, 19, 5407–5417. [DOI]
 1. Lowering the Dielectric Mismatch for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells through Incorporating Cyanofunctionalized Fullerene Additive
  Lingbo Jia, Xinbo Ma, Wenhao Xiang, Xiaofen Jiang, Honghe Ding, Xingcheng Li, Yanbo Shang, Junfa Zhu, Zhenyu Li , Yongfu Qiu, Muqing Chen*, Jiangzhao Chen*, Shangfeng Yang*
  Science China Materials 2023, 66, 2146–2158. [DOI]
 1. A LaCl3-based lithium superionic conductor compatible with lithium metal
  Yi-Chen Yin, Jing-Tian Yang, Jin-Da Luo, Gong-Xun Lu, Zhongyuan Huang, Jian-Ping Wang, Pai Li, Feng Li, Ye-Chao Wu, Te Tian, Yu-Feng Meng, Hong-Sheng Mo, Yong-Hui Song, Jun-Nan Yang, Li-Zhe Feng, Tao Ma, Wen Wen, Ke Gong, Lin-Jun Wang, Huan-Xin Ju, Yinguo Xiao, Zhenyu Li,* Xinyong Tao,* and Hong-Bin Yao*
  Nature 2023, 616, 77-83. [DOI]
 1. Towards practical and massively parallel quantum computing emulation for quantum chemistry
  Honghui Shang,* Yi Fan, Li Shen, Chu Guo,* Jie Liu,* Xiaohui Duan, Fang Li, and Zhenyu Li
  npj Quantum Information 2023, 9, 33. [DOI]
 1. Metal-organic frameworks for nanoconfinement of chlorine in rechargeable lithium-chlorine batteries
  Yan Xu, Long Jiao, Jiale Ma, Pan Zhang, Yongfu Tang, Lingmei Liu, Ying Liu, Honghe Ding, Jifei Sun, Mingming Wang, Zhenyu Li,* Hai-Long Jiang,* and Wei Chen*
  Joule 2023, 7, 515–528. [DOI]
 1. Predict Ionization Energy of Molecules Using Conventional and Graph-Based Machine Learning Models
  Yufeng Liu and Zhenyu Li *
  Journal of Chemical Information and Modeling 2023, 63, 806–814. [DOI]
 1. Atomic-scale study clarifying the role of space-charge layers in a Li-ion-conducting solid electrolyte
  Zhenqi Gu, Jiale Ma, Feng Zhu, Ting Liu, Kai Wang, Ce-Wen Nan, Zhenyu Li,* and Cheng Ma*
  Nature Communications 2023, 14, 1632. [DOI]
 1. Increasing the Efficiency of Photocatalytic Water Splitting via Introducing Intermediate Bands
  Xinbo Ma, Wenjun Chu, Youxi Wang, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14, 779–784. [DOI]
 1. Multiscale quantum algorithms for quantum chemistry
  Huan Ma, Jie Liu,* Honghui Shang,* Yi Fan, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Chemical Science 2023, 14, 3190–3205. [DOI]
 1. Anode-Free Aluminum Electrode with Ultralong Cycle Life and High Coulombic Efficiency Exceeding 99.92% Enabled by a Lattice-Matching Layer
  Yahan Meng, Jiazhi Wang, Mingming Wang, Qia Peng, Zehui Xie, Zhengxin Zhu, Zaichun Liu, Weiping Wang, Kai Zhang, Hongxu Liu, Yirui Ma, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Advanced Energy Materials 2023, 13, 2301322. [DOI]
 1. High-Capacity Zinc Anode with 96% Utilization Rate Enabled by Solvation Structure Design
  Mingming Wang, Jiale Ma, Yahan Meng, Jifei Sun, Yuan Yuan, Mingyan Chuai, Na Chen, Yan Xu, Xinhua Zheng, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Angewandte Chemie International Edition 2023, 62, e202214966. [DOI]
 1. Non-trivial Contribution of Carbon Hybridization in Carbon-based Substrates to Electrocatalytic Activities in Li-S Batteries
  Jiawen Zhu, Jiaqi Cao, Guolei Cai, Jing Zhang, Wei Zhang, Shuai Xie, Jinxi Wang, Hongchang Jin, Junjie Xu, Xianghua Kong, Song Jin,* Zhenyu Li,* and Hengxing Ji*
  Angewandte Chemie International Edition 2023, 62, e202214351. [DOI]
 1. Coordinating zincophilic sites and a solvation shell for a dendrite-free Zn anode under the synergistic effects of polyacrylonitrile and dimethyl sulfoxide
  Zhenjie Liu, Jiale Ma, Xiangjian Liu, Haiyang Wu, Dianlun Wu, Bin Chen, Peng Huang, Yang Huang,* Lei Wang, Zhenyu Li,* and Shulei Chou*
  Chemical Science 2023, 14, 2114–2122. [DOI]
 1. Periodically Poled Monolayer Lithium Niobate for Photonic Chips of Quantum Devices
  Guoyu Yang,* Zhenyu Li, and Kechen Wu
  ACS Applied Optical Materials 2023, 1, 115−122. [DOI]
 1. Constructing Flexible Film Electrode with Porous Layered Structure by MXene/SWCNTs/PANI Ternary Composite for Efficient Low-Grade Thermal Energy Harvest
  Shouhao Wei, Jiale Ma, Dianlun Wu, Bin Chen, Chunyu Du, Lirong Liang, Yang Huang,* Zhenyu Li, Feng Rao, Guangming Chen,* and Zhuoxin Liu*
  Advanced Functional Materials 2023, 33, 2209806. [DOI]
 1. Q2Chemistry: A quantum computation platform for quantum chemistry
  Yi Fan, Jie Liu, Xiongzhi Zeng, Zhiqian Xu, Honghui Shang, Zhenyu Li* , and Jinlong Yang
  JUSTC 2022, 52(12), 2. [DOI]
 1. Ni-Based Janus Pentagonal Monolayers as Promising Water-Splitting Photocatalysts
  Youxi Wang, Xinbo Ma, Hao Yuan, and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126, 20354–20363. [DOI]
 1. Adsorption structures of catechol on the ZnO(10-10) surface
  Dandan Zhou, Youxi Wang, Yuniu Sun, Jiefu Zhang, Dan Wang, Zhenyu Li* , Xiang Shao*
  Applied Surface Science 2023, 610, 155504. [DOI]
 1. Mechanisms of Reactions between HOI and HY (Y = Cl, Br, I) on a Water Nanodroplet Surface
  Bo Tang and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry A 2022, 126, 8028-8036. [DOI]
 1. Exploring Accurate Potential Energy Surfaces via Integrating Variational Quantum Eigensolver with Machine Learning
  Yanxian Tao, Xiongzhi Zeng, Yi Fan, Jie Liu,* Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13, 6420–6426. [DOI]
 1. Reducing Circuit Depth in Adaptive Variational Quantum Algorithms via Effective Hamiltonian Theories
  Jie Liu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Theory and Computation 2022, 18, 4795–4805. [DOI]
 1. New Crowding States of Ionic Liquid Induced by Configuration Change of Ion Adsorption on Charged Electrode
  Jiale Ma, Songtao Zhao, and Zhenyu Li*
  Electrochimica Acta 2022, 425, 140692-7. [DOI]
 1. Nucleation of Water Clusters in Gas Phase: A Computational Study Based on Neural Network Potential and Enhanced Sampling
  Sen Xu, Liling Wu, and Zhenyu Li*
  Acta Chimica Sinica 2022, 80, 598–606. [DOI] [Invited Article for a Special Issue]
 1. Quantum algorithms for electronic structures: basis sets and boundary conditions
  Jie Liu, Yi Fan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Chemical Society Reviews 2022, 51, 3263–3279. [DOI] [Invited Review Article]
 1. Improving the Nitrogen Reduction Reaction Performance of MoS2 via a Synergetic Effect: A Density Functional Theory Study
  Lanlan Chen, Yanan Zhou, Yifei Rao, Mingxin Qin, Bingbing Gong, Wenhua Zhang*, and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126, 9352-9360. [DOI]
 1. Electrochemistry of P−C Bonds in Phosphorus−Carbon Based Anode Materials
  Pai Li, Hongchang Jin, Guiming Zhong,* Hengxing Ji,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14, 18506–18512. [DOI]
 1. Computational Characterization of Nanosystems
  Xiongzhi Zeng, Wei Hu, Xiao Zheng, Jin Zhao, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Chinese Journal of Chemical Physics 2022, 35, 1–15. [DOI] [Invited Review Article]
 1. In situ TEM visualization of LiF nanosheet formation on the cathode-electrolyte interphase (CEI) in liquid-electrolyte lithium-ion batteries
  Qingyong Zhang, Jiale Ma, Liang Mei, Jun Liu, Zhenyu Li,* Ju Li,* and Zhiyuan Zeng*
  Matter 2022, 5, 1235–1250. [DOI]
 1. The Important Role of Optical Absorption in Determining the Efficiency of Intermediate Band Solar Cells and a Design Principle for Perovskite Doping
  Xinbo Ma and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13, 2012–2018. [DOI]
 1. Schottky and Ohmic Contacts at α-Tellurene/2D Metal Interfaces
  Youxi Wang, Hao Yuan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  ACS Applied Electronic Materials 2022, 4, 1082–1088. [DOI]
 1. Unveiling the Atomic Structure and Growth Dynamics of One-Dimensional Water on ZnO(10–10)
  Yuniu Sun, Hong Shi, Hao Yuan, Zhe Li, Jiefu Zhang, Dandan Zhou, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13, 1554–1562. [DOI]
 1. Tuning electrolyte solvation structures to enable stable aqueous Al/MnO2 battery
  Yan Xu, Jiale Ma, Taoli Jiang, Honghe Ding, Weiping Wang, Mingming Wang, Xinhua Zheng, Jifei Sun, Yuan Yuan, Mingyan Chuai, Na Chen, Zhenyu Li,* Hanlin Hu,* and Wei Chen*
  Energy Storage Materials 2022, 47, 113–121. [DOI]
 1. Understanding High-Temperature Chemical Reactions on Metal Surfaces: A Case Study on Equilibrium Concentration and Diffusivity of CxHy on a Cu(111) Surface
  Pai Li, Xiongzhi Zeng, and Zhenyu Li*
  JACS Au 2022, 2, 443–452. [DOI]
 1. Toward Epitaxial Growth of Misorientation-Free Graphene on Cu(111) Foils
  Luzhao Sun, Buhang Chen, Wendong Wang, Yanglizhi Li, Xiongzhi Zeng, Haiyang Liu, Yu Liang, Zhenyong Zhao, Ali Cai, Rui Zhang, Yeshu Zhu, Yuechen Wang, Yuqing Song, Qingjie Ding, Xuan Gao, Hailin Peng, Zhenyu Li,* Li Lin,* and Zhongfan Liu*
  ACS Nano 2022, 16, 285–294. [DOI]
 1. Reaction Mechanism and Strategy for Optimizing the Hydrogen Evolution Reaction on Single-Layer 1T′ WSe2 and WTe2 Based on Grand Canonical Potential Kinetics
  Jie Song, Soonho Kwon, Md Delowar Hossain, Sheng Chen, Zhenyu Li,* and William A. Goddard*
  ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 55611–55620. [DOI]
 1. Single Molecular Reaction of Water on a ZnO Surface
  Hong Shi, Hao Yuan, Yuniu Sun, Xinbo Ma, Zhe Li, Dandan Zhou, Zhenyu Li*, and Xiang Shao*
  Nano Letters 2021, 21, 9567–9572. [DOI]
 1. Reaction between a NO2 Dimer and Dissolved SO2: A New Mechanism for ONSO3- Formation and its Fate in Aerosol
  Bo Tang and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry A 2021, 125, 8468-8475. [DOI]
 1. Equation-of-Motion Theory to Calculate Accurate Band Structures with a Quantum Computer
  Yi Fan, Jie Liu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2021, 12, 8833-8840. [DOI]
 1. Intrinsic Descriptors for Coordination Environment and Synergistic Effects of Metal and Environment in Single-Atom-Catalyzed Carbon Dioxide Electroreduction
  Hao Yuan and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2021, 125, 18180-18186. [DOI] [Invited Article for Special Issue: Energy and Catalysis in China]
 1. Doping-controllable high temperature magnetic semiconductor
  Xiaohui Deng,* Jiayu Dai,* and Zhenyu Li
  Physica E 2021, 131, 114731. [DOI]
 1. The Mobility and Solvation Structure of a Hydroxyl Radical in a Water Nanodroplet: A Born-Oppenheimer Molecular Dynamics Study
  Mohammad Hassan Hadizadeh,# Lewen Yang,# Guoyong Fang, Zongyang Qiu, and Zhenyu Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2021, 23, 14628-14635. [DOI]
 1. Efficient Direct Band Gap Photovoltaic Material Predicted Via Doping Double Perovskites Cs2AgBiX6 (X = Cl, Br)
  Xinbo Ma, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry C 2021, 125, 10868-10875. [DOI]
 1. An efficient adaptive variational quantum solver of the Schrödinger equation based on reduced density matrices
  Jie Liu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2021, 154, 244112-13. [DOI]
 1. Promoted H2 splitting on ZnO by pre-adsorbed formic acid
  Zhe Li,# Hao Yuan,# Yuniu Sun, Jiefu Zhang, Hong Shi, Dandan Zhou, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  Journal of Catalysis 2021, 400, 212–217. [DOI]
 1. Hetero-site nucleation for growing twisted bilayer graphene with a wide range of twist angles
  Luzhao Sun,# Zihao Wang,# Yuechen Wang,# Liang Zhao, Yanglizhi Li, Buhang Chen, Shenghong Huang,* Shishu Zhang, Wendong Wang, Ding Pei, Hongwei Fang, Shan Zhong, Haiyang Liu, Jincan Zhang, Lianming Tong, Yulin Chen, Zhenyu Li, Mark H. Rümmeli, Kostya S. Novoselov, Hailin Peng,* Li Lin,* and Zhongfan Liu*
  Nature Communications 2021, 12, 2391–8. [DOI]
 1. Atom by Atom Condensation of Sn Single Clusters within Gold−Phosphorus Metal−Inorganic Porous Networks
  Jia Lin Zhang,# Songtao Zhao,# Shuo Sun,# Wei Wang, Zhirui Ma, Xu Lian, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2021, 12, 745–751. [DOI]
 1. Blue Phosphorus Growth on Different Noble Metal Surfaces: From a 2D Alloy Network to an Extended Monolayer
  Songtao Zhao* and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2021, 125, 675–679. [DOI]
 1. Simulating Periodic Systems on a Quantum Computer Using Molecular Orbitals
  Jie Liu, Lingyun Wan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Theory and Computation 2020, 16, 6904-6914. [DOI]
 1. Half-filled intermediate bands in doped inorganic perovskites for solar cells
  Xinbo Ma and Zhenyu Li*
  Physcial Chemistry Chemical Physics 2020, 22, 23804-23809. [DOI]
 1. On-Surface Synthesis of Nitrogen-Substituted Gold-Phosphorus Porous Network
  Jia Lin Zhang, Songtao Zhao, Shuo Sun, Xu Lian, Anton Tadich, Dong-Chen Qi, Chengding Gu, Zhirui Ma, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Chemistry of Materials 2020, 32, 8561-8566. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Spin–phonon coupling in NiO nanoparticle
  Dongming Wang, Sen Xu, Lingling Wu, Zhenyu Li, Peng Zhu, and Deliang Wang*
  Journal of Applied Physics 2020, 128, 133905-11. [DOI]
 1. Molecular Mechanisms and Atmospheric Implications of Criegee Intermediate−Alcohol Chemistry in the Gas Phase and Aqueous Surface Environments
  Bo Tang and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry A 2020, 124, 8585-8593. [DOI]
 1. One-Dimensional Magnetic Order Stabilized in Edge-Reconstructed MoS2 Nanoribbon via Bias Voltage
  Xiaohui Deng,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2020, 11, 7531-7535. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Dissociative adsorption and linear organization of formic acid on ZnO(10−10) surface
  Zhe Li, Hao Yuan, Yuniu Sun, Jiefu Zhang, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  Journal of Catalysis 2020, 390, 109-116. [DOI]
 1. Intrinsic ultra-wide completely spin-polarized state realized in a new CrO2 monolayer
  Xiaohui Deng* and Zhenyu Li
  Physical Chemistry Chemical Physics 2020, 22, 17038-17041. [DOI]
 1. Designing Kagome Lattice from Potassium Atoms on Phosphorus–Gold Surface Alloy
  Shuo Sun, Songtao Zhao, Yong Zheng Luo, Xingyu Gu, Xu Lian, Anton Tadich, Dong-Chen Qi, Zhirui Ma, Yue Zheng, Chengding Gu, Jia Lin Zhang*, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Nano Letters 2020, 20, 5583-5589. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Theoretical Insights into the Thermodynamics and Kinetics of Graphene Growth on Copper Surfaces
  Pai Li and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2020, 124, 16233-16247. [DOI] [Free Full Text Access] [Invited Feature Article]
 1. Experimental Realization of One-Dimensional Metal-Inorganic Chain: Gold–Phosphorus Chain
  Shuo Sun, Tong Yang, Zhirui Ma, Honghe Ding, Songtao Zhao, Jun Hu, Qian Xu, Xu Lian, Chengding Gu, Zhenyu Li, Junfa Zhu, Jia Lin Zhang*, Yuan Ping Feng*, and Wei Chen*
  ACS Materials Letters 2020, 2, 873-879. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Single Faceted Two-Dimensional Mo2C Electrocatalyst for Highly Efficient Nitrogen Fixation
  Kun Ba, Ganlin Wang, Tong Ye, Xirui Wang, Yangye Sun, Hanqi Liu, Anqi Hu, Zhenyu Li,* and Zhengzong Sun*
  ACS Catalysis 2020, 10, 7864-7870. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Intrinsic ferromagnetic semiconductivity realized in a new MoS2 monolayer
  Xiaohui Deng* and Zhenyu Li
  Physical Chemistry Chemical Physics 2020, 22, 13363-13367. [DOI]
 1. Descriptor-Based Design Principle for Two-Dimensional Single-Atom Catalysts: Carbon Dioxide Electroreduction
  Hao Yuan, Zhenyu Li,* Xiao Cheng Zeng,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2020, 11, 3481-3487. [DOI]
 1. Steric Hindrance Effect in High-Temperature Reactions
  Xiongzhi Zeng, Zongyang Qiu, Pai Li, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  CCS Chemistry 2020, 2, 460-467. [DOI]
 1. Platinum Doped Alkali Earth Metal Oxides as a Qubit Candidate
  Cuiqin Zhou, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Computational Materials Science 2020, 181, 109754-4. [DOI]
 1. Synthesis of Monolayer Blue Phosphorus Enabled by Silicon Intercalation
  Jia Lin Zhang, Songtao Zhao, Shuo Sun, Honghe Ding, Jun Hu, Yuliang Li, Qian Xu, Xiaojiang Yu, Mykola Telychko, Jie Su, Chengding Gu, Yue Zheng, Xu Lian, Zhirui Ma, Rui Guo, Jiong Lu, Zhe Sun, Junfa Zhu, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  ACS Nano 2020, 14, 3687-3695. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Coordinate Activation in Heterogeneous Carbon Dioxide Reduction on Co-based Molecular Catalysts
  Xiangdong Kong, Yan Liu, Pai Li, Jingwen Ke, Zhongyu Liu, Fawad Ahmad, Wensheng Yan, Zhenyu Li, Zhigang Geng,* and Jie Zeng*
  Applied Catalysis B: Environmental 2020, 268, 118452-8. [DOI]
 1. Structure of Blue Phosphorus Grown on Au(111) Surface Revisited
  Songtao Zhao, Jia Lin Zhang, Wei Chen, and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2020, 124, 2024-2029. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Boosting ionic conductivity in antiperovskite Li3OCl via defect engineering: Interstitial versus vacancy
  Pai Li, Fiaz Hussain, Ping Cui, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Physical Review Materials 2019, 3, 115402. [DOI]
 1. Predictive Design of Intrinsic Half-Metallicity in Zigzag Tungsten Dichalcogenide Nanoribbons
  Ping Cui, Jiang Zeng, Haowei Peng, Jin-Ho Choi, Zhenyu Li, Changgan Zeng, Chih-Kang Shih, John P. Perdew, and Zhenyu Zhang*
  Physical Review B 2019, 100, 195304. [DOI]
 1. Reversible Oxidation of Blue Phosphorus Monolayer on Au(111)
  Jialin Zhang, Songtao Zhao, Mykola Telychko, Shuo Sun, Xu Lian, Jie Su, Anton Tadich, Dongchen Qi, Jincheng Zhuang, Yue Zheng, Zhirui Ma, Chengding Gu, Zehua Hu, Yi Du, Jiong Lu, Zhenyu Li, and Wei Chen*
  Nano Letters 2019, 19, 5340-5346. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Theoretical Insights into Li-Ion Transport in LiTa2PO8
  Fiaz Hussain, Pai Li, and Zhenyu Li*
  The Journal of Physical Chemistry C 2019, 123, 19282-19287. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Transition Metal Diboride: A New Family of Two-Dimensional Materials Designed for Selective CO2 Electroreduction
  Hao Yuan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry C 2019, 123, 16294-16299. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Low Temperature Heterolytic Adsorption of H2 on ZnO(101 ̅0) Surface
  Hong Shi, Hao Yuan, Zhe Li, Wenyuan Wang, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  The Journal of Physical Chemistry C 2019, 123, 13283-13287. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Rh Doping in Pd Nanocubes Optimizes the Adsorption of 3‐Nitrostyrene towards Selective Hydrogenation of Vinyl Group
  Wenlong Wu,# Songtao Zhao,# Yi Eason Cui, Wenze Chen, Yulin Liu, Haoyuan Wang, Jiawei Li, Zhenyu Li,* and Jie Zeng*
  ChemCatChem 2019, 11, 2793-2798. [DOI]
 1. Molecular mechanism of heterogeneous supramolecular catalysis of metal-free cucurbituril solid for epoxide alcoholysis
  Lina Xu, Guoyong Fang,* Yanghong Yu, Yuefan Ma, Zihang Ye, and Zhenyu Li*
  Molecular Catalysis 2019, 467, 1-8. [DOI]
 1. Molecular Dynamics Simulations of Noble Gas Fractionation during Diffusion through Silica Nanopores
  Xing Ding,*,# Zongyang Qiu,# Kun Qu, and Zhenyu Li
  ACS Earth and Space Chemistry 2019, 3, 62-69. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Ion Conductivity Enhancement in Anti-Spinel Li3OBr with Intrinsic Vacancies
  Fiaz Hussain,# Pai Li,# Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Advanced Theory and Simulations 2019, 2, 1800138-6. [DOI] [Invited Article for Special Issue: Computational Materials Design]
 1. Multiscale theoretical studies of graphene growth on copper surfaces
  Pai Li and Zhenyu Li*
  Chinese Science Bulletin 2018, 63, 3419-3426. [DOI] [Invited Article, Cover Highlight]
 1. Molecular Mechanism and Solvation Effect of Supramolecular Catalysis in a Synthetic Cavitand Receptor with an Inwardly Directed Carboxylic Acid for Ring-Opening Cyclization of Epoxy Alcohols
  Lina Xu , Guoyong Fang,* Junbin Tao, Zihang Ye, Sainan Xu, and Zhenyu Li*
  ACS Catalysis 2018, 8, 11910-11925. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Electron-phonon interaction in a Ca2N monolayer: Intrinsic mobility of electrene
  Xiongzhi Zeng, Songtao Zhao, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Physical Review B 2018, 98, 155443-7. [DOI]
 1. In‐situ Thermal Atomization to Transfer Supported Metal Nanoparticles to Surface Enriched Ni Single Atom Catalyst
  Jian Yang,# Zongyang Qiu,# Changming Zhao,# Weichen Wei, Wenxing Chen, Zhijun Li, Yunteng Qu, Juncai Dong, Jun Luo, Zhenyu Li,* and Yuen Wu*
  Angewandte Chemie International Edition 2018, 57, 14095-14100. [DOI]
 1. Competitive Adsorption between a Polymer and Its Monomeric Analog Enables Precise Modulation of Nanowire Synthesis
  Liang Xu,# Ganlin Wang,# Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Zhenyu Li,* and Shu-Hong Yu*
  Chem 2018, 4, 2451-2462. [DOI]
 1. Obtaining Intrinsically Occupied Free-Space Superatom States in an Encapsulated Ca2N Nanotube
  Ghulam Abbas,# Songtao Zhao,# Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  ACS Omega 2018, 3, 11966-11971. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Theoretical Study of Adsorption and Dehydrogenation of C2H4 on Cu(410)
  Yangyunli Sun,# Shuo Zhang,# Wenhua Zhang,* and Zhenyu Li*
  Chinese Journal of Chemical Physics 2018, 31, 485-491. [DOI] [Invited Article for the USTC 60th Anniversary Special Issue]
 1. Atomically thin semiconducting penta- PdP2 and PdAs2 with ultrahigh carrier mobility
  Hao Yuan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Materials Chemistry C 2018, 6, 9055-9059. [DOI]
 1. Rational Design of Two-dimensional Anode Materials: B2S as a Strained Graphene
  Pai Li, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2018, 9, 4852-4856. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Growth of boron nitride nanotubes from magnesium diboride catalysts
  Songfeng E,# Liling Wu,# Chaowei Li, Zezhou Zhu, Xiaoyang Long, Renjie Geng, Jun Zhang, Zhenyu Li,* Weibang Lu and Yagang Yao*
  Nanoscale 2018, 10, 13895-13901. [DOI]
 1. Doping-induced structural phase transition in cobalt diselenide enables enhanced hydrogen evolution catalysis
  Ya-Rong Zheng, Ping Wu, Min-Rui Gao,* Xiao-Long Zhang, Fei-Yue Gao, Huan-Xin Ju, Rui Wu, Qiang Gao, Rui You, Wei-Xin Huang, Shou-Jie Liu, Shan-Wei Hu, Junfa Zhu, Zhenyu Li, and Shu-Hong Yu*
  Nature Communications 2018, 9, 2533-9. [DOI]
 1. Pt Single Atoms Embedded in the Surface of Ni Nanocrystals as Highly Active Catalysts for Selective Hydrogenation of Nitro Compounds
  Yuhan Peng,# Zhigang Geng,# Songtao Zhao#, Liangbing Wang, Hongliang Li, Xu Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Zhenyu Li,* Rui Si*‡, and Jie Zeng*
  Nano Letters 2018, 18, 3785-3791. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Adsorption and Diffusion of CO on Clean and CO2-Precovered ZnO(10-10)
  Hong Shi, Hao Yuan, Shiqi Ruan, Wenyuan Wang, Zhe Li, Zhenyu Li,* and Xiang Shao*
  The Journal of Physical Chemistry C 2018, 122, 8919-8924. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Atomistic Simulations of Graphene Growth: From Kinetics to Mechanism
  Zongyang Qiu, Pai Li, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Accounts of Chemical Research 2018, 51, 728-735. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Interfacial Properties of Black Phosphorus/Transition Metal Carbide van der Waals Heterostructures
  Hao Yuan and Zhenyu Li*
  Frontiers of Physics 2018, 13, 138103-9. [DOI] [Invited Article for a Special Issue]
 1. A Molecular Dynamics Study of Carbon Dimerization on Cu(111) Surface with Optimized DFTB Parameters
  Di Yin, Zongyang Qiu, Pai Li, and Zhenyu Li*
  Acta Physico-Chimica Sinca 2018, 34, 1116-1123. [DOI] [Invited Article for a Special Issue]
 1. Dominant Kinetic Pathways of Graphene Growth in Chemical Vapor Deposition: The Role of Hydrogen
  Pai Li, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 25949-25955. [DOI] [ACS AuthorChoice Open Access]
 1. Two-Dimensional Stoichiometric Boron Oxides as a Versatile Platform for Electronic Structure Engineering
  Ruiqi Zhang, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8, 4347-4353. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. A Kinetic Pathway towards High-Density Ordered N Doping of Epitaxial Graphene on Cu(111) Using C5NCl5 Precursors
  Ping Cui, Jin-Ho Choi, Changgan Zeng, Zhenyu Li,* Jinlong Yang, and Zhenyu Zhang*
  Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 7196-7202. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Growth of Quasi-Free-Standing Single-Layer Blue Phosphorus on Tellurium Monolayer Functionalized Au(111)
  Chengding Gu,# Songtao Zhao,# Jia Lin Zhang,# Shuo Sun, Kaidi Yuan, Zehua Hu, Cheng Han, Zhirui Ma, Li Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  ACS Nano 2017, 11, 4943-4949. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Phosphorus Nanostripe Arrays on Cu(110): A Case Study to Understand the Substrate Effect on the Phosphorus thin Film Growth
  Jia Lin Zhang,# Songtao Zhao,# Shuo Sun,# Tianchao Niu, Xiong Zhou, Cheng Ding Gu, Cheng Han, Kai Di Yuan, Rui Guo, Li Wang, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Advanced Materials Interfaces 2017, 4, 1601167-6. [DOI]
 1. Water on silicene: A hydrogen bond-autocatalyzed physisorption-chemisorption-dissociation transition
  Wei Hu,* Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Nano Research 2017, 10, 2223–2233. [DOI]
 1. Thickness-Dependent Adsorption of Melamine on Cu/Au(111) Films
  Li Wang, Pai Li, Hexia Shi, Zhenyu Li,* Kai Wu,* and Xiang Shao*
  The Journal of Physical Chemistry C 2017, 121, 7977-7984. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. LT-STM Investigation of the Self-Assembled F16CuPc-Corannulene Binary System on Ag(111) and Graphite Surfaces
  Rui Guo,Jialin Zhang, Songtao Zhao, Xiaojiang Yu, Shu Zhong, Shuo Sun, Zhenyu Li, and Wei Chen*
  Acta Physico-Chimica Sinica 2017, 33, 627-632. [DOI]
 1. First-Principles Study of Molecular Clusters Formed by Nitric Acid and Ammonia
  Jinfei Ling, Xunlei Ding,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry A 2017, 121, 661-668. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Contrasting Structural Reconstructions, Electronic Properties, and Magnetic Orderings along Different Edges of Zigzag Transition Metal Dichalcogenide Nanoribbons
  Ping Cui, Jin-Ho Choi, Wei Chen, Jiang Zeng, Chih-Kang Shih, Zhenyu Li,* and Zhenyu Zhang*
  Nano Letters 2017, 17, 1097-1101. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Precursor Triggering Synthesis of Self-Coupled Sulfide Polymorphs with Enhanced Photoelectrochemical Properties
  Shi-Kui Han,# Chao Gu,# Songtao Zhao,# Sen Xu, Ming Gong, Zhenyu Li,* and Shu-Hong Yu*
  Journal of the American Chemical Society 2016, 138, 12913-12919. [DOI] [Free Full Text Access] [Highlighted on the Cover]
 1. Epitaxial Growth of Single Layer Blue Phosphorus: A New Phase of Two-Dimensional Phosphorus
  Jia Lin Zhang,# Songtao Zhao,# Cheng Han,# Zhunzhun Wang, Shu Zhong, Shuo Sun, Rui Guo, Xiong Zhou, Cheng Ding Gu, Kai Di Yuan, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Nano Letters 2016, 16, 4903-4908. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Mo2C nanoparticles embedded within bacterial cellulose-derived 3D N-doped carbon nanofiber networks for efficient hydrogen evolution
  Zhen-Yu Wu,# Bi-Cheng Hu,# Ping Wu,# Hai-Wei Liang, Zhi-Long Yu, Yue Lin, Ya-Rong Zheng, Zhenyu Li,* and Shu-Hong Yu*
  NPG Asia Materials 2016, 8, e288-8. [DOI]
 1. The Nanoparticle Size Effect in Graphene Cutting: A “Pac-Man” Mechanism
  Zongyang Qiu, Li Song, Jin Zhao, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Angewandte Chemie International Edition 2016, 55, 9918-9921. [DOI] [Highlighted on the Back Cover]
 1. Electride: from computational characterization to theoretical design
  Songtao Zhao, Erjun Kan, and Zhenyu Li*
  Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 2016, 6, 430-440. [DOI] [Invited Review Article]
 1. Electronic and transport properties of graphene with grain boundaries
  Jie Sun, Na Lin,* Zhenyu Li,* Hao Ren, Cheng Tang, and Xian Zhao*
  RSC Advances 2016, 6, 1090-1097. [DOI]
 1. Distinct molecule adsorption behaviors on warped nanographene C80H30: A theoretical study
  Yafei Dai, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Carbon 2016, 100, 428-434. [DOI]
 1. Reversible tuning of interfacial and intra-molecular charge transfer in individual MnPc molecules
  Jian-Qiang Zhong,#,* Zhunzhun Wang,# Jia Lin Zhang,# Christopher Wright, Kaidi Yuan, Chengding Gu, Anton Tadich, Dongchen Qi, He Xing Li, Min Lai, Kai Wu, Guo Qin Xu, Wenping Hu, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Nano Letters 2015, 15, 8091-8098. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Computational Spectroscopy for Structure Characterization of Nanomaterials: a Case Study of Graphene Oxide
  Wenhua Zhang, Di Yin, Ning Lu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Chemical Journal of Chinese Universities 2015, 36, 2081-2086. [DOI] [Invited Review Article]
 1. Ratio-Controlled Synthesis of CuNi Octahedra and Nanocubes with Enhanced Catalytic Activity
  Menglin Wang,# Liangbing Wang,# Hongliang Li, Wenpeng Du, Munir Ullah Khan, Songtao Zhao, Chao Ma, Zhenyu Li, and Jie Zeng*
  Journal of the American Chemical Society 2015, 137, 14027-14030. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Proposal of a general scheme to obtain room-temperature spin polarization in asymmetric antiferromagnetic semiconductors
  Xingxing Li, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Review B 2015, 92, 125202-7. [DOI]
 1. Gas-phase dynamics in graphene growth by chemical vapour deposition
  Gan Li, Sheng-Hong Huang,* and Zhenyu Li*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2015, 17, 22832-22836. [DOI]
 1. A Density Functional Study of the Nonlinear Optical Properties of Edge-Functionalized Nonplanar Nanographenes
  Yafei Dai, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  ChemPhysChem 2015, 16, 2783-2788. [DOI]
 1. Carbon Dimers as the Dominant Feeding Species in Epitaxial Growth and Morphological Phase Transition of Graphene on Different Cu Substrates
  Ping Wu, Yue Zhang, Ping Cui, Zhenyu Li,* Jinlong Yang, and Zhenyu Zhang*
  Physical Review Letters 2015, 114, 216102-5. [DOI]
 1. Single-Molecule Imaging of Activated Nitrogen Adsorption on Individual Manganese Phthalocyanine
  Jia Lin Zhang,# Zhunzhun Wang,# Jian-Qiang Zhong,# Kaidi Yuan, Qian Shen, Leilie Xu, Tian Chao Niu, Chengding Gu, Christopher Wright, Anton Tadich, Dongchen Qi, Hexing Li, Kai Wu, Guo Qin Xu, Zhenyu Li,* and Wei Chen*
  Nano Letters 2015, 15, 3181-3188. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Aerobic Oxidation of Cyclohexane on Catalysts Based on Twinned and Single-Crystal Au75Pd25 Bimetallic Nanocrystals
  Liangbing Wang,# Songtao Zhao,# Chenxuan Liu, Chen Li, Xu Li, Hongliang Li, Youcheng Wang, Chao Ma, Zhenyu Li,* and Jie Zeng*
  Nano Letters 2015, 15, 2875-2880. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. HONPAS: A linear scaling open-source solution for large system simulations
  Xinming Qin, Honghui Shang, Hongjun Xiang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  International Journal of Quantum Chemistry 2015, 115, 647-655. [DOI]
 1. Effects of Carbide Formation in Graphene Growth
  Zhunzhun Wang, Qiquan Luo, Wenhua Zhang, and Zhenyu Li*
  Chinese Journal of Chemical Physics 2015, 28,65–69. [DOI]
 1. A First-Principles Study of Gas Adsorption on Germanene
  Wenqi Xia, Wei Hu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16, 22495–22498. [DOI]
 1. Obtaining Two-Dimensional Electron Gas in Free Space without Resorting to Electron Doping: An Electride Based Design
  Songtao Zhao, Zhenyu Li*, and Jinlong Yang*
  Journal of the American Chemical Society 2014, 136, 13313–13318. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Methanol-Selective Oxidation Pathways on Au Surfaces: A First-Principles Study
  Lei Wang, Chaozheng He, Wenhua Zhang,* Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 17511–17520. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Remarkable chemical adsorption of manganese-doped titanate for direct carbon dioxide electrolysis
  Wentao Qi,# Yun Gan,# Di Yin,# Zhenyu Li, Guojian Wu, Kui Xie*, and Yucheng Wu*
  Journal of Materials Chemistry A 2014, 2, 6904-6915. [DOI]
 1. Elementary Process for CVD Graphene Growth on Cu(110): Size-selective Carbon Clusters
  Jialin Zhang,# Zhunzhun Wang,# Tianchao Niu, Shengnan Wang, Zhenyu Li*, and Wei Chen*
  Scientific Reports 2014, 4, 4431-6. [DOI]
 1. Single molecule tunneling spectroscopy investigation of reversibly switched dipolar vanadyl phthalocyanine on graphite
  Jialin Zhang, Zhunzhun Wang, Tianchao Niu, Shengnan Wang, Zhenyu Li*, and Wei Chen*
  Applied Physics Letters 2014, 104, 113506-5. [DOI]
 1. Mechanisms of Graphene Growth on Metal Surfaces: Theoretical Perspectives
  Ping Wu, Wenhua Zhang, Zhenyu Li*, and Jinlong Yang*
  Small 2014, 10, 2136-2150. [DOI] [Highlighted on the Inside Front Cover]
 1. Bilayer Graphene Growth via a Penetration Mechanism
  Ping Wu, Xiaofang Zhai, Zhenyu Li*, and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 6201-6206. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Silicene as a highly sensitive molecule sensor for NH3, NO and NO2
  Wei Hu, Nan Xia, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16, 6957-6962. [DOI]
 1. Density Functional Study of Nonlinear Optical Properties of Grossly Warped Nanographene C80H30
  Yafei Dai, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 3313-3318. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Proposed Photosynthesis Method for Producing Hydrogen from Dissociated Water Molecules Using Incident Near-Infrared Light
  Xingxing Li, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Review Letters 2014, 112, 018301-5. [DOI]
 1. Structural, electronic, and optical properties of hybrid silicene and graphene nanocomposite
  Wei Hu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2013, 139, 154704-5. [DOI]
 1. A first-principles study of ZnO polar surface growth: Adsorption of ZnxOy clusters
  Zhunzhun Wang, Nan Pan, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Physics 2013, 139, 124704-6. [DOI]
 1. Diffusion and desorption of oxygen atoms on graphene
  Yafei Dai, Shuang Ni, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Physics: Condensed Matter 2013, 25, 405301-6. [DOI]
 1. Orientation-sensitive nonlinear growth of graphene: An epitaxial growth mechanism determined by geometry
  Huijun Jiang, Ping Wu, Zhonghuai Hou,* Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Physical Review B 2013, 88, 054304-4. [DOI]
 1. A computational infrared spectroscopic study of graphene oxide
  Di Yin, Ning Lu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Physics 2013, 139, 084704-7. [DOI]
 1. Helium separation via porous silicene based ultimate membrane
  Wei Hu, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Nanoscale 2013, 5, 9062-9066. [DOI]
 1. Surface and size effects on the charge state of NV center in nanodiamonds
  Wei Hu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Computational and Theoretical Chemistry 2013, 1021, 49-53. [DOI]
 1. Electronic and optical properties of graphene and graphitic ZnO nanocomposite structures
  Wei Hu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2013, 138, 124706-5. [DOI]
 1. Porous silicene as a hydrogen purification membrane
  Wei Hu, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2013, 15, 5753-5757. [DOI]
 1. Diamond as an inert substrate of graphene
  Wei Hu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2013, 138, 054701-4. [DOI]
 1. Nondecaying long range effect of surface decoration on the charge state of NV center in diamond
  Wei Hu, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and Jianguo Hou
  Journal of Chemical Physics 2013, 138, 034702-4. [DOI]
 1. Hydrogenated bilayer wurtzite SiC nanofilms: a two-dimensional bipolar magnetic semiconductor material
  Long Yuan, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2013, 15, 497-503. [DOI]
 1. Scanning Tunneling Microscopy and Density Functional Theory Combined Studies of Rutile TiO2(110) Surface Chemistry: Watch Surface Processes at the Atomic Scale
  Wenhua Zhang, Zhenyu Li, Bing Wang, and Jinlong Yang*
  International Journal of Quantum Chemistry 2013, 113, 89-95. [DOI]
 1. Bipolar magnetic semiconductors: a new class of spintronics materials
  Xingxing Li, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Nanoscale 2012, 4, 5680-5685. [DOI]
 1. High-Pressure Phase Favored by a Symmetry-Recognized Nano-Confinement Effect
  Shengnan Wang, Di Yin, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2012, 3, 2154-2158. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Graphene thickness control via gas-phase dynamics in chemical vapor deposition
  Zhancheng Li, Wenhua Zhang, Xiaodong Fan, Ping Wu, Changgan Zeng,* Zhenyu Li,* Xiaofang Zhai,* Jinlong Yang, and Jianguo Hou
  The Journal of Physical Chemistry C 2012, 116, 10557-10562. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Diamondization of Chemically Functionalized Graphene and Graphene-BN Bilayers
  Long Yuan, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and Jian Guo Hou
  Physical Chemistry Chemical Physics 2012, 14, 8179-8184. [DOI] [Erratum]
 1. A first-principles prediction of two-dimensional superconductivity in pristine B2C single layers
  Jun Dai, Zhenyu Li,* Jinlong Yang,* and Jinguo Hou
  Nanoscale 2012, 4, 3032-3035. [DOI]
 1. Lattice Mismatch Induced Nonlinear Growth of Graphene
  Ping Wu, Huijun Jiang, Wenhua Zhang, Zhenyu Li,* Zhonghuai Hou,* and Jinlong Yang
  Journal of the American Chemical Society 2012, 134, 6045-6051. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Why the Band Gap of Graphene is Tunable on Hexagonal Boron Nitride
  Erjun Kan,* Hao Ren, Fang Wu, Zhenyu Li,* Ruifeng Lu, Chuanyun Xiao, Kaiming Deng,* and Jinlong Yang
  Journal of Physical Chemistry C 2012, 116, 3142-3146. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Ordered semiconducting nitrogen-graphene alloys
  H. J. Xiang, B. Huang, Zhenyu Li, S.-H. Wei, Jinlong Yang, and X. G. Gong
  Physical Review X 2012, 2, 011003-7. [DOI]
 1. Oxygen molecule dissociation on carbon nanostructures with different types of nitrogen doping
  Shuang Ni, Zhenyu Li,and Jinlong Yang*
  Nanoscale 2012, 4, 1184-1189. [DOI]
 1. First-Principles Thermodynamics of Graphene Growth on Cu Surfaces
  Wenhua Zhang, Ping Wu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Physical Chemistry C 2011, 115, 17782-17787. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Implementation of screened hybrid density functional for periodic systems with numerical atomic orbitals: Basis function fitting and integral screening
  Honghui Shang, Zhenyu Li,and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2011, 135, 034110-7. [DOI]
 1. Density functional predictions of new silicon allotropes: Electronic properties and potential applications to Li-battery anode materials
  Fang Wu, Jun Dai, Erjun Kan,* and Zhenyu Li*
  Solid State Communications 2011, 151, 1228-1230. [DOI]
 1. Are Azafullerene Encapsulated Single-Walled Carbon Nanotubes n-Type Semiconductors?
  Shuang Ni, Wei He, Zhenyu Li,and Jinlong Yang*
  Journal of Physical Chemistry C 2011, 115, 12760-12762. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Structure of Graphene Oxide: Thermodynamics versus Kinetics
  Ning Lu, Di Yin, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Physical Chemistry C 2011, 115, 11991-11995. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Scanning Tunneling Spectroscopy of Metal Phthalocyanines on a Au(111) Surface with a Ni Tip
  Zhichun Jia, Zhen-Peng Hu, Aidi Zhao, Zhenyu Li, and Bin Li*
  Chinese Physics Letters 2011, 28, 076802-4. [DOI]
 1. Low-Temperature Growth of Graphene by Chemical Vapor Deposition Using Solid and Liquid Carbon Sources
  Zhancheng Li, Ping Wu, Chenxi Wang, Xiaodong Fan, Wenhua Zhang, Xiaofang Zhai, Changgan Zeng,* Zhenyu Li,* Jinlong Yang, and Jianguo Hou
  ACS Nano 2011, 5, 3385-3390. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. STM Studies of Single Molecules: Molecular Orbital Aspect
  Bin Li, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou*
  Chemical Communications 2011, 47, 2747-2762. [DOI]
 1. Nearly Free Electron States in Graphane Nanoribbon Superlattice
  Qiaohong Liu, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Chinese Journal of Chemical Physics 2011,24, 22-24. [DOI]
 1. First-principles investigation of the electronic and magnetic properties of PbMn(SO4)2
  Fang Wu,* Erjun Kan, and Zhenyu Li
  Frontiers of Physics in China 2011,6, 96-99. [DOI]
 1. Linear scaling electronic structure calculations with numerical atomic basis set
  Honghui Shang, Hongjun Xiang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  International Reviews in Physical Chemistry 2010, 29, 665-691. [DOI]
 1. Site-specific photocatalytic splitting of methanol on TiO2(110)
  Chuanyao Zhou,# Zefeng Ren,# Shijing Tan,# Zhibo Ma, Xinchun Mao, Dongxu Dai, Hongjun Fan,* Xueming Yang,* Jerry LaRue, Russell Cooper, Alec M. Wodtke, Zhuo Wang, Zhenyu Li, Bing Wang,* Jinlong Yang and Jianguo Hou
  Chemical Science 2010, 1, 575-580. [DOI]
 1. Boron K4 crystal: a stable chiral three-dimensional sp2 network
  Jun Dai, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2010, 12, 12420-12422. [DOI]
 1. Discriminating early stage Abeta42 monomer structures using chirality-induced 2DIR spectroscopy in a simulation study
  Wei Zhuang,* Nikolaos Sgourakis, Zhenyu Li, Angel Garcia, Shaul Mukamel*
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2010, 107, 15687-15692. [DOI]
 1. Coalescence of carbon atoms on Cu (111) surface: Emergence of a stable bridging-metal structure motif
  Ping Wu, Wenhua Zhang, Zhenyu Li,* Jinlong Yang, and Jian Guo Hou
  Journal of Chemical Physics 2010, 133, 071101-4. [DOI]
 1. Electron-phonon Coupling in Gallium-Doped Germanium
  Jun Dai, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Chinese Physics Letters 2010, 27, 086102-3. [DOI]
 1. First principles nuclear magnetic resonance signatures of graphene oxide
  Ning Lu, Ying Huang, Hai-Bei Li, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Physics 2010, 133, 034502-7. [DOI]
 1. Single-Molecule Chemistry of Metal Phthalocyanine on Noble Metal Surfaces
  Zhenyu Li, Bin Li, Jinlong Yang,* and Jian Guo Hou*
  Accounts of Chemical Research 2010, 43, 954-962. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Single-stranded DNA Adsorption on Chiral Molecule Coated Au Surface: A Molecular Dynamics Study
  Haiqing Liang, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Physical Chemistry Chemical Physics 2010, 12, 4431-4434. [DOI]
 1. Implementation of Exact Exchange with Numerical Atomic Orbitals
  Honghui Shang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Physical Chemistry A 2010, 114, 1039-1043. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Oxidation States of Graphene: Insights from Computational Spectroscopy
  Wenhua Zhang, Vincenzo Carravetta, Zhenyu Li,* Yi Luo,* and Jinlong Yang
  Journal of Chemical Physics 2009, 131, 244505-6. [DOI]
 1. Electron Transport in Butane Molecular Wires with Different Anchoring Groups Containing N, S, and P: A First Principles Study
  X. Y. Feng, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang*
  Journal of Physical Chemistry C 2009, 113, 21911-21914. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. Electronic Structure Engineering via On-Plane Chemical Functionalization: A Comparison Study on Two-Dimensional Polysilane and Graphane
  Ning Lu, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Journal of Physical Chemistry C 2009, 113, 16741-16746. [DOI] [Free Full Text Access] [Highlighted in the virtual special issue on graphene]
 1. How Graphene Is Cut upon Oxidation?
  Zhenyu Li,* Wenhua Zhang, Yi Luo, Jinlong Yang,* and Jian Guo Hou
  Journal of the American Chemical Society 2009, 131, 6320-6321. [DOI] [Free Full Text Access] [Highlighted by Nature China]
 1. A first-principles study on the electronic structure of one-dimensional [TM(Bz)] polymer (TM= Y, Zr, Nb, Mo, and Tc)
  Fang Wu, Richard Tjornhammar, Er-jun Kan, and Zhenyu Li*
  Frontiers of Physics in China 2009, 4, 403-407. [DOI] [Invited Article for a Special Issue]
 1. First Principles Study on the Geometric and Electronic Structures of the FeO/Pt(111) Surface
  Wenhua Zhang, Zhenyu Li, Yi Luo, and Jinlong Yang*
  Journal of Physical Chemistry C 2009, 113, 8302-8305. [DOI] [Free Full Text Access]
 1. First Principles Study on FeAs Single Layers
  Jun Dai, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Chinese Journal of Chemical Physics 2009, 22, 139-142. [DOI]
 1. Density functional study on mechanism of CO oxidation with activated water on O/Au (111) surface
  Wenhua Zhang, Zhenyu Li, Yi Luo, and Jinlong Yang*
  Chinese Science Bulletin 2009, 54, 1973-1977. [DOI]
 1. A density functional study on cationic AunCum+ clusters and their monocarbonyls
  Yu Zhao, Zhenyu Li,* and Jinlong Yang
  Physical Chemistry Chemical Physics 2009, 11, 2329-2334. [DOI]
 1. Rectifying Effect in Polar Conjugated Molecular Junctions: A First-Principles Study
  Jing Huang, Qunxiang Li,* Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2009, 9, 774-778. [DOI]
 1. Magnetism in graphene systems
  Erjun Kan, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  NANO 2008, 3, 433-442. [DOI]
 1. Protonation effects on electron transport through diblock molecular junctions: A theoretical study
  Zhenyu Li, Jing Huang, Qunxiang Li, and Jinlong Yang*
  Science in China Series B: Chemistry 2008, 51, 1159-1165. [DOI]
 1. Electronic structures of SiC nanoribbons
  Lian Sun, Yafei Li, Zhenyu Li, Qunxiang Li, Zhen Zhou, Zhongfang Chen, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Journal of Chemical Physics, 2008, 129, 174114-4. [DOI]
 1. A first-principles study of NO adsorption and oxidation on Au(111) surface
  Wenhua Zhang, Zhenyu Li, Yi Luo, and Jinlong Yang*
  Journal of Chemical Physics 2008, 129, 134708-5. [DOI]
 1. Detecting a Molecule-Surface Hybrid State by an Fe-Coated Tip with a Non-s-Like Orbital
  Zhenpeng Hu, Lan Chen, Aidi Zhao, Zhenyu Li, Bing Wang, Jinlong Yang,* and J. G. Hou*
  Journal of Physical Chemistry C 2008, 112, 15603-15606. [DOI]
 1. Half-metallicity in hybrid BCN nanoribbons
  Er-Jun Kan, Xiaojun Wu, Zhenyu Li, X. C. Zeng, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Journal of Chemical Physics 2008, 129, 084712-5. [DOI]
 1. Electronic structures of organic molecule encapsulated BN nanotubes under transverse electric field
  Wei He, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Journal of Chemical Physics 2008, 129, 024710-7. [DOI]
 1. Electronic Structures of Defective Boron Nitride Nanotubes under Transverse Electric Fields
  Shuanglin Hu, Zhenyu Li, Xiao Cheng Zeng, and Jinlong Yang*
  Journal of Physical Chemistry C 2008, 112, 8424-8428. [DOI]
 1. Oxygen adsorption on Zr(0001) surfaces: Density functional calculations and a multiple-layer adsorption model
  Fu-He Wang,* Shi-Yu Liu, Jia-Xiang Shang, Yun-Song Zhou, Zhenyu Li, Jinlong Yang
  Surface Science 2008, 602, 2212-2216. [DOI]
 1. A first principles study on organic molecules encapsulated boron nitride nanotubes
  Wei He, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Journal of Chemical Physics 2008, 128, 164701-5. [DOI]
 1. Half-Metallicity in Edge-Modified Zigzag Graphene Nanoribbons
  Er-Jun Kan, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Journal of the American Chemical Society 2008, 130, 4224-4225. [DOI] [Highlighted in JACS Select Issue 3]
 1. Probing Electron Correlations in Molecules by Two-Dimensional Coherent Optical Spectroscopy
  Zhenyu Li, Darius Abramavicius, and Shaul Mukamel*
  Journal of the American Chemical Society 2008, 130, 3509-3515. [DOI]
 1. Geometry and Excitation Energy Fluctuations of NMA in Aqueous Solution with CHARMM, AMBER, OPLS, and GROMOS Force Fields: Implications for Protein Ultraviolet Spectra Simulation
  Zhenyu Li, Haibo Yu, Wei Zhuang, and Shaul Mukamel*
  Chemical Physics Letters 2008, 452, 78-83. [DOI]
 1. Will zigzag graphene nanoribbon turn to half metal under electric field?
  Er-Jun Kan, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* and J. G. Hou
  Applied Physics Letters 2007, 91, 243116-3. [DOI]
 1. First-Principles Simulation of Amide and Aromatic Side Chain Ultraviolet Spectroscopy of a Cyclic Dipeptide
  Zhenyu Li and Shaul Mukamel*
  Journal of Physical Chemistry A 2007, 111, 11579-11583. [DOI]
 1. Nature of well-defined conductance of amine-anchored molecular junctions: Density functional calculations
  Zhenyu Li and D. S. Kosov
  Physical Review B 2007, 76, 35415-7. [DOI]
 1. Two Dimensional Electronic Correlation Spectroscopy of the npi* and pipi* Protein Backbone Transitions: A Simulation Study
  Zhenyu Li, Darius Abramavicius, Wei Zhuang, and Shaul Mukamel*
  Chemical Physics 2007, 341, 29-36. [DOI]
 1. Orbital interaction mechanisms of conductance enhancement and rectification by dithiocarboxylate anchoring group
  Zhenyu Li and D. S. Kosov*
  Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 19116-19120. [DOI]
 1. Linear scaling calculation of maximally-localized Wannier functions with atomic basis set
  H. J. Xiang, Zhenyu Li, W. Z. Liang, Jinlong Yang,* J. G. Hou, and Qingshi Zhu
  Journal of Chemical Physics 2006, 124, 234108-4. [DOI]
 1. Dithiocarbamate Anchoring in Molecular Wire Junctions: A First Principles Study
  Zhenyu Li and D. S. Kosov*
  Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 9893-9898. [DOI]
 1. Self-similarity of single-channel transmission for electron transport in nanowires
  M. F. Gelin,* Zhenyu Li, and D. S. Kosov*
  Journal of Chemical Physics 2006, 124, 104703-104707. [DOI]
 1. Charge and spin ordering in Na0.5CoO2 from the hybrid density functional study
  Zhaoying Chen, H. J. Xiang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang*
  Journal of Theoretical and Computational Chemistry 2006, 5, 515-522. [DOI]
 1. First-principles calculations of conductance within a plane wave basis set via non-orthogonal Wannier-type atomic orbitals
  Zhenyu Li and D. S. Kosov
  Journal of Physics: Condensed Matter 2006, 18, 1347-1358. [DOI]
 1. Recent Progresses in Density Functional Theory and Its Numerical Methods
  Zhenyu Li, Wei He, and Jinlong Yang*
  Progress in Chemistry 2005, 17, 192-202.
 1. Geometrical, electronic, and magnetic properties of Na0.5CoO2 from first principles
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Physical Review B 2005, 71, 24502-8. [DOI]
 1. Electron-phonon coupling in a boron-doped diamond superconductor
  H.J. Xiang, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Physical Review B 2004, 70, 212504-4. [DOI]
 1. Is Mayenite without Clathrated Oxygen an Inorganic Electride?
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Angewandte Chemie International Edition 2004, 43, 6479-6482. [DOI]
 1. First-principles lattice dynamics of NaCoO2
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Physical Review B 2004, 70, 144518-6. [DOI]
 1. Theoretical study of nitric oxide adsorption on Au clusters
  Xunlei Ding, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Journal of Chemical Physics 2004, 121, 2558-2562. [DOI]
 1. A first-principles study on quasi-1D alkali metal chains within zeolite channels
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Journal of Chemical Physics 2004, 120, 9725-9728. [DOI]
 1. Inorganic Electride
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Chemistry - A European Journal 2004, 10, 1592-1596. [DOI]
 1. Adsorption energies of molecular oxygen on Au clusters
  Xunlei Ding, Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Journal of Chemical Physics 2004, 120, 9594-9600. [DOI]
 1. Disorder and suppression of quantum confinement effects in Pd nanoparticles
  J. G. Hou,* Bing Wang, Jinlong Yang,* Kedong Wang, Wei Lu, Zhenyu Li, Haiqian Wang, D. M. Chen, and Qingshi Zhu
  Physical Review Letters 2003, 90, 246803-246806. [DOI]
 1. Inorganic Electride: Theoretical Study on Structural and Electronic Properties
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Journal of the American Chemical Society 2003, 125, 6050-6051. [DOI]
 1. Effects of discrete energy levels on single-electron tunneling in coupled metal particles
  Bing Wang,* Kedong Wang, Wei Lu, Haiqian Wang, Zhenyu Li, Jinlong Yang, and J. G. Hou*
  Applied Physics Letters 2003, 82, 3767-3769. [DOI]
 1. Hybrid density-functional study of SF5CF3
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Chemical Physics Letters 2002, 359, 321-325. [DOI]
 1. First-principles study of MgB2(0001) surfaces
  Zhenyu Li, Jinlong Yang,* J.G. Hou, and Qingshi Zhu
  Physical Review B 2002, 65, 100507-100510(R). [DOI]
 1. A first-principles study on the electronic structure of the first transition metal phthalocyanines
  Qunxiang Li, Jinlong Yang, Zhenyu Li, J. G. Hou, and Qingshi Zhu
  Acta Physica Sinica-Chinese Edition 2001, 50, 1877-1883.